Câu chuyện

Dân chủ của Abdera


Democritus of Abdera là một triết gia Hy Lạp quan trọng sống từ 460 đến 370 trước Công nguyên. Ông là đệ tử của Leucippus of Miletus (triết gia Hy Lạp).

Ông cũng là một nhà thiên văn học và nhà toán học. Ý tưởng của ông về thuyết nguyên tử là tất cả vật chất được tạo thành từ các hạt nhỏ, mà ông đặt tên là các nguyên tử, có nghĩa là các hạt không thể phân chia. Nguyên tử là một từ Hy Lạp trong đó "a" có nghĩa là không và "toos" có nghĩa là mảnh.

Không rõ liệu những ý tưởng nguyên tử này là của riêng ông hay của Leucippus. Đối với Democritus, vũ trụ là vô tận, nơi có nhiều thế giới tương tự khác giống như chúng ta. Có hồ sơ mà ông đã viết khoảng 90 tác phẩm. Một câu nói nổi tiếng của Democritus: "Mọi thứ trong vũ trụ là kết quả của cơ hội và sự cần thiết".