Câu chuyện

Trò chơi trực tuyến - Sự kiện lịch sử Hy Lạp


Đánh dấu đúng thời gian.

A - Thời kỳ tiền Homeric

B - Homeric

C - Cổ